Vize naší školky: vcelka

Filosofie školy:

Filosofií školy je rozvíjet samostatnost dětí, jejich individualitu, talent a tvořivost v prostředí bohatém na podněty, plném důvěry, tolerance, přátelství a empatie. Seznamovat děti s přírodou a vytvářet u nich kladný vztah k ní. Vést je ke zdravému životnímu stylu a napomáhat jim v chápání okolního světa. 

 

Environmentální vzdělávání a osvěta

Cílem je seznamovat děti se zákonitostmi přírody, naučit děti chápat, že jsme její nedílnou součástí a člověk ji může ovlivnit jak kladně, tak i záporně, vnímat koloběh změn v přírodě, poznávat okolí obce, ve které žijí.

 Zdravý životní styl

Cílem je seznamovat děti s tím, že své fyzické a psychické zdraví může člověk ovlivnit zdravým životním stylem a zdravou výživou, seznámit se s tím, co je zdraví prospěšné a co ne.

 Logopedická péče

Cílem je u dětí rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti tak, aby je byly schopny využít v běžném životě přirozeně a bez zábran a individuální logopedickou péčí rozvíjet řečové dovednosti u dětí s narušenou komunikační dovedností.