Školné

                                               RODIČE:

     V době uzavření MŠ v měsíci březnu 2021 se školné neplatí. Za měsíc duben se školné také neplatí.

     

                                               ŠKOLNÉ

Platba školného je 300,- Kč měsíčně. Za měsíc červenec se platí 200,- Kč, i v případě, že dítě nebude na prázdninový provoz přihlášeno. Předškoláci

a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání - školné:

Povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nastává zákonným zástupcům dítěte před nástupem dítěte do mateřské školy. Pro nový školní rok musí být úplata za předškolní vzdělávání na měsíc září uhrazena do 15. září. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná na účet mateřské školy vždy do 15. dne téhož měsíce.

Plaťte, prosím, zvlášť 1. a 2. pololetí. Variabilní symboly na platbu školného jsou shodné se symboly na stravné.

V měsíci červenci je docházka omezená platí se 200,- Kč, za srpen se školné NEPLATÍ

1.pol. –  1200,-Kč /září - prosinec/
2.pol. - 2000,-Kč /leden - červenec/


číslo účtu MŠ: 1745450297/0100

    

 

Školní jídelna při základní a mateřské škole Rohatec - stravné:

 telefon: 518 359 252

e-mail: sjzsrohatec@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny: Irena Elšíková

Hlavní kuchařka: Dana Hynková

 Kapacita kuchyně: 450 jídel

 

Placení stravného zálohově:

/ předem / vždy k 20. předešlého měsíce

* trvalým příkazem z Vašeho účtu / srpen – květen /

* inkasem – na Vašem účtu je nutné zadat souhlas k inkasu a ve školní jídelně odevzdejte řádně vyplněný a podepsaný souhlas k inkasu systém inkasuje jen rozdíl do výše stanovené zálohy.

(Souhlas k inkasu si můžete vyzvedout v kanceláři ŠJ.)

* poštovní poukázkou /na požádání bude vystavena v kanceláři ŠJ/

Číslo účtu školy: 16 56 13 02 67 / 0100  KB a.s. Hodonín

Variabilní symbol: 10 . . .

* přidělí školní jídelna /zůstává stejný po celou dobu stravování/

nezapomeňte uvádět při každé platbě!

 

Vyúčtování stravného:

* při ukončení stravování

* kdykoliv na požádání

* v hotovosti /zákonný zástupce dítěte, plná moc/

* převodem na Váš účet – v případě změny čísla Vašeho účtu nahlaste nové číslo účtu v kanceláři ŠJ /změna bude provedena v kartě strávníka /

* převodem do dalšího stravovacího období

 

Odhlašování:

*Den předem, nejpozději ráno do 7.00 hod. na tel. číslech:

MŠ: 511 117 867

ŠJ ZŠ: 518 359 252

 

V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování. Pokud nelze dítě odhlásit ze závažných důvodů, můžete první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ /§4 odst.9 vyhlášky 107/2005/, jídlo vyzvednout do přineseného jídlonosiče v MŠ od 11.15 do 11.30 hod. Nevyzvednuté jídlo propadá. Pokrm je určen k rychlé spotřebě při teplotě 60°C, spotřebovat nejpozději do 14.00 hod. téhož dne.

Další dny musí být odhlášeny, jinak bude strava doúčtována v plné výši.

Za odhlášení stravy zodpovídají rodiče.

* Pro nemocné dítě je možné zakoupit jídlo v plné ceně do jídlonosičů /přihlásíte a uhradíte v kanceláři ŠJ - tel.:518 359 252/.